Meer dan 6000 objecten getaxeerd

Ethiek

Integer handelen

 • Wij trachten belangenconflicten te voorkomen. Wanneer er zich toch een belangenconflict voordoet, stellen we de betrokken partijen daarvan op de hoogte, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om een eerlijke behandeling te garanderen. We zullen situaties vermijden waarin financiële of andere persoonlijke belangen in strijd kunnen komen met de belangen van de onderneming of een klant.
 • Wij hanteren een zerotolerancebeleid ten aanzien van omkoperij en corruptie. Dit is van toepassing op alle zakelijke transacties.
 • Wij respecteren de vertrouwelijkheid van alle in de loop van onze activiteiten ontvangen informatie.
 • Wij hanteren procedures om ervoor te zorgen dat de aan- of verkoop van aandelen in hetzij de onderneming, hetzij een klant, nauwgezet gecontroleerd wordt.
 • Wij zijn geheel onafhankelijk, derden hebben geen aandelen of belangen in onze onderneming.
 • Wij concurreren open en eerlijk.
 • Wij hanteren de hoogst mogelijke integriteitsnormen in zakelijke relaties met klanten, leveranciers en zakenpartners. Er mogen geen zaken worden gedaan of geaccepteerd en geen overeenkomsten of regelingen worden aangegaan op grond van ondeugdelijke motieven.
 • Bepaalde geschenken en entertainment zien wij als ongepast voor een deugdelijke bedrijfsvoering (hetzij om aan te nemen, hetzij om te geven).

Anderen met respect behandelen

 • Wij streven naar een eerlijke, dankbare en plezierige siutatie met respect voor eenieder.
 • Wij streven ernaar de hoogste normen op het gebied van veiligheid en gezondheid te hanteren, en trachten bij nakoming van deze normen alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen.
 • Wij werken op een wijze die milieukwesties en –zorgen respecteert. Wij handelen op een maatschappelijk verantwoorde wijze.
 • Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming en trachten een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving waarin wij actief zijn.

Professionaliteit vertegenwoordigen

 • Wij nemen elke kans waar om de professionele capaciteiten, kennis en vaardigheden te verbeteren. In alle handelingen met relaties houden we ons aan professionele normen, werken we binnen de grenzen van onze bevoegdheden en taken met de vereiste vaardigheid, zorg en met de nodige voorzichtigheid. Voorts spannen we ons tot het uiterste in om te voldoen aan de technische en professionele normen die behoren bij ons kwalificatieniveau, functie en verantwoordelijkheid.
 • Te allen tijde zullen wij handelen naar overeenstemming met de gedragscodes van de professionele instellingen waarvan we lid zijn. Daarnaast zullen we trachten de professionele beroepskwalificatie voortdurend te bevorderen.

Verantwoordelijkheid tonen

 • Wij voldoen aan alle relevante wetten en aan alle toepasselijke regelgevende instellingen en toepasselijke praktijk- en gedragscodes. Wij zullen de taken altijd in overeenstemming met dergelijke wetten, voorschriften en codes uit voeren.
 • Wij hanteren procedures om te voorkomen dat geld dat via illegale middelen is verkregen, de legale economie instroomt.

Praktische toepassing van onze principes

 • Wij beoordelen zorgvuldig onze betrokkenheid bij eventuele taken die onze toezeggingen op grond van deze Code in gevaar zouden kunnen brengen.
 • Wij zullen deze Code periodiek herzien om ervoor te zorgen dat de kwesties die relevant zijn voor onze activiteiten aan de orde blijven komen.